Ferienpass

Contacts:

Schaffhauser Ferienpass (holiday pass):

Désirée Steffenoni, Schaffhausen, Main responsibility

Phone 079 318 68 02
info@shferienpass.ch

«Schaffhauser FerienStadt» (Schaffhausen holiday town)

Thomas Tröller

Phone 076 261 93 93

info@schaffhauser-ferienstadt.ch 

www.schaffhauser-ferienstadt.ch

 

Organizer

City Schaffhausen